ทดลองใช้ฐานข้อมูล IOPscience extra

20 Sep
 
 
ตัวแทนสำนักพิมพ์IOP ในประเทศไทยร่วมกับ สกอ.ขอเชิญให้ท่านได้ทดลอง
การใช้ฐานข้อมูล IOPscience extraซึ่งเป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ 
IOPscience เสนอการเข้าถึงออนไลน์เนื้อหาทั้งหมดวารสารที่จัดโดย 
IOP Publishing ที่มีกว่า 60 รายการครอบคลุมสาขาที่แตกต่างกัน
ของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึ่งร่วมกันให้การเข้าถึงมากกว่า 400,000 บทความ
จาก 1874 มาจนถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าใช้ได้ที่
http://iopscience.iop.org

วันเริ่มการทดลอง: 01-September-2011 
วันสิ้นสุดการทดลอง: 31th December 2011

เริ่มต้นการทดลองของท่าน โดยการใช้ quick search tool จาก homepage
เข้าสู่ วารสารมากกว่า 60 ชื่อ ใน IOP-hosted journals
อีกทางเลือกหนึ่งภายในฐานข้อมูล IOP Science extra
ยังมีการนำเสนอ Digitak Collection ของ IOP Journal Archive
ที่ครอบคลุมบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย IOP มากกว่า10 ปี
(1874-2000 ในปี 2011)
ซึ่งรากฐานที่สำคัญของความรู้สำหรับนักวิจัยบทความของวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพสูงจากผู้เขียนที่ดีที่สุด และบางส่วนของวารสารที่สำคัญที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ
Advertisements
%d bloggers like this: