บุคคลเด่น มช.

22 Aug

2 อาจารย์ มช. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์  ได้อุทิศตนให้กับวงการการศึกษาของไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีส่วนผลักดันให้เกิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  ได้ริเริ่มโครงการให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกได้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สถาบันมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการนี้ โดยผ่านการสนับสนุนจาก DAAD ของประเทศเยอรมนี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นก่อนโครงการ กาญจนาภิเษกของ สกว. (ซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกัน) ได้แทรกความรู้จากการวิจัยเข้าในบทเรียน และฝึกฝนนักศึกษาในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีวีธีการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และคุณธรรมแก่นักศึกษา เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ เชื่อมโยงบัณฑิตศึกษากับงานวิจัย ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ที่นอกเหนือจากตำรา จากที่ได้ทำงานมามากกว่า 35 ปี มีบัณฑิตที่ได้สอนในองค์กรต่างๆ โดยที่จบระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก  ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ นอกจากนี้มีลูกศิษย์ที่เป็นทั้งคนไทย และต่างชาติ (เช่น สหรัฐ, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ) จึงเกิดลักษณะเป็นครูของครู

               ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ปรากฎโดยเฉพาะในทางเคมีวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นหนังสือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 7 ชิ้นงาน, ระดับชาติ มากกว่า 10 ชิ้นงาน, บทความทางวิชาการ และผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประมาณ 150 เรื่อง  นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มและผลักดันการวิจัยตลอดมาทางด้านเคมีวิเคราะห์แนวใหม่ โดยมุ่งเน้น flow-based analysis เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในด้านต่างๆ ขึ้น โดยพิจารณาโจทย์วิจัยในพื้นที่แต่มีผลทั้งในองค์ความรู้ (knowledge) และ การเกิดผลกระทบ (impact) ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยในแนวนี้อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 25 ปี ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ, ได้เสนอแนวคิดและริเริ่มในการทำวิจัยเกี่ยวกับ micro-/nano-analysis, และ high-through put screening นอกเหนือไปจาก cost-effective analysis, มีผลงานเด่นทางด้าน Flow Injection Analysis ในลำดับต้นๆ ในฐานข้อมูลงานวิจัยด้านนี้ของโลก เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ล่าสุดได้ริเริ่มและผลักดันในการใช้สารจากธรรมชาติเป็นรีเอเจนต์ในการวิเคราะห์ทางเคมีในระบบ Flow System นับเป็นแห่งแรกของโลก และจัดเป็นนวัตกรรมเขียว (Green innovation)

             ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์  ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญบรรยายนำในที่ประชุมทางวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ เป็นผู้จัดและร่วมจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ การเป็นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และโครงการวิจัย รวมมากกว่า 200 ครั้ง และจัดการบริการชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ประสานงานโครงการวิจัยร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศมากกว่า 9 แห่งทั่วโลก, คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในสภามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ  ได้รับเกียรติ/รับเชิญทำงานให้กับองค์กรระหว่างประเทศ  (นานาชาติ) IAEA: Expert (สำหรับประเทศพม่า), Course Director (South Asian Regional Training Course) , Organizer(National Training Course 5 ครั้ง ( โดยการสนับสนุนของ IAEA-เยอรมนี) และฝึกอบรม(ทำวิจัย) ให้ 5 นักวิทยาศาสตร์ชาวพม่า) ,เป็นเจ้าภาพและร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ, ได้รับเกียรติรับเชิญจากวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาเคมีที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักพิมพ์นานาชาติ ในฐานะบรรณาธิการ Associate Editor, Editorial board, Advisory Board, International Advisory Board พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็น Guest Editor ของ special issue ด้วย (เช่น สำนักพิมพ์ Elsevier, Wiley และ IUPAC), และประธานกรรมการก่อตั้งชมรมการวิเคราะห์โดยอาศัยการไหลแห่งประเทศไทย (Thai-AFA) ฯลฯ

          ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ  กรุดพันธ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้ง รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเคมีวิเคราะห์) จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ทางเคมีวิเคราะห์ คนแรกของประเทศ และเป็นคนแรกที่อยู่ในสถาบันต่างจังหวัด, รางวัล “FIA Honor Award for Science” จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดของ JAFIA และนับเป็นนักวิจัยชาวเอเชีย(นอกเหนือจากนักวิจัยญี่ปุ่น) คนแรก ที่ได้รับเกียรติในรางวัลนี้ , รางวัล “นักเคมีดีเด่น” (สาขาเคมีวิเคราะห์) (คนแรกของประเทศไทย), และ รางวัลอาจารย์วิจัยยอดเยี่ยม ช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซึ่งรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับผู้ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ (การเรียน-การสอน) และนักวิจัยยอดเยี่ยม).

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

             ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

             ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นผู้นำองค์กรและผู้นำวิชาการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ให้ความสำคัญในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างมาก เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (Center of Excellence) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งรวมความเข้มแข็งด้านวิชาการของอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการในด้านต่างๆและในการผสมผสานงานวิชาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน    รวมถึงเห็นความสำคัญในสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาชั้นนำและท่านได้รับทุนจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาคณะ อาจารย์  นักศึกษาและพยาบาลเป็นจำนวนมาก

              ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล ได้รับการยอมรับในการเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นผู้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งเป็นผู้สอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี  โทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีงานทำเป็นผู้สอนและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ท่านมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล โดยการแต่งหนังสือ ตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และพยาบาลในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร สังคมและชุมชน 

              ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยการนำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนาองค์กร  ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร และนำเสนอทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดเสวนาวิจัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิทยากรชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มาให้ความรู้แก่อาจารย์ และนักศึกษาถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แนวทางในการวิจัยเชิงนโยบาย

              ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศและนานาชาติ ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลจากสภาการพยาบาลให้เป็น พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล, นักศึกษาเก่าดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัลจากมหาวิทยาลัย วอชิงตัน ซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัลผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพยาบาลและสุขภาพจากมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา, อาจารย์ดีเด่น “ช้างทองคำ” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2553  และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับรางวัลหอเกียรติยศนักวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ(International Nurse Researcher Hall of Fame) พ.ศ.2554 จาก Sigma Theta Tau International (STTI) Honor Society of Nursing ซึ่งเป็นองค์กรเกียรติคุณ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทางการพยาบาลจากทั่วโลก

             ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล เป็นอาจารย์ผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อองค์กรและนักศึกษา รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมวิชาชีพ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสูง  สามารถครองตน ครองคน และครองงาน มีความโดดเด่นด้าน การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ การเป็นผู้นำ การอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม และการมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 ขอบคุณที่มาจาก http://www.prcmu.ac.th/


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: