แนะนำ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มพูนสุขปวงประชา

10 Jun

แนะนำวารสาร ในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             หากจะกล่าวกันถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เชื่อว่าพสกนิกรทั่วฟ้าเมืองไทยล้วนแล้วแต่ซาบซึ้งและปลื้มปิติจากพระราชกรณียกิจอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์แห่งคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย  วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วารสารที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ จากพระอัจฉริยภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเช่นในปัจจุบัน

           ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอน้อมนำโครงการในพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เผยแพร่ในรูปแบบบทความ ในวารสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบทความที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ขอนำมาเผยแพร่คือ บทความชื่อ ป่า ดิน น้ำ ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ซึ่งเขียนโดย ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา อาจารย์พิเศษประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ดร.ฉันทนาได้เขียนเล่าเรื่องราวขณะทำงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยถ่ายทอดปรัชญาแห่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่นการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรกรรมพึ่งตนเอง และการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน

            ท่านสามารถรับการบริการวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นสอง อาคาร 30 ปี  วารสารปีล่าสุดบริการที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวารสารฉบับย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่ ห้องวารสารและหนังสืออ้างอิง ประจำห้องสมุด ชั้นแรกของอาคาร30ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: