แนะนำบริการ DD ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 Oct

         บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม – คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม – คืนด้วยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิใช้บริการ        : บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทรัพยากรที่ให้บริการ  : ่สามารถยืมวัสดุสารนิเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ ตามสิทธิการยืม ของสมาชิก แต่ละประเภท

 ระยะเวลาการยืม        : ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท

ขั้นตอนการใช้บริการ :  

(1) ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร ที่ http://library.cmu.ac.th/dd/untitled
(2
) เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร
(3) รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ
(4) กรณีที่เอกสารคืนเกินกำหนด ห้องสมุดจะดำเนินการปรับตามระเบียบ ประกาศของสำนักหอสมุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: