อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่

14 Oct

              เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับจังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยนายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตามที่กระทรวง มหาดไทยเสนอ โดยอำเภอดังกล่าว เป็นอำเภอที่แยกมาจาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กินพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง มารวมตั้งเป็น อำเภอ กัลนาณิวัฒนา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออำเภอ ตังแต่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
            นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งอำเภอกัลยานิวัฒนา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการจัดตั้งอำเภอ กัลยานิวัฒนา ให้แยกเขตการปกครองพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นอำเภอกรณีพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
prapeenang

           นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอ ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 1) ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2) มีราษฎรไม่น้อยกว่า 35,000 คน และ 3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด สำหรับการจัดตั้งอำเภอที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีเหตุผล ความจำเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือความมั่นคง เช่น เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อย พื้นที่ชายแดน พื้นที่โครงการพระราชดำริ ฯลฯให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป 
          นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอเรื่อง การขอจัดตั้งอำเภอกรณีพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยขอแยกเขตการปกครองพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นอำเภอกรณีพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำริหลายโครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำบาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า และเห็นว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งอำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการในรายละเอียด ต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้

  a2        สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งชื่ออำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่ออำเภอว่า อำเภอกัลยาณิวัฒนา
          การจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นการจัดตั้งอำเภอโดยมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ทางพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 287,172.68 ไร่ ประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นทุรกันดารอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาการคมนาคมในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีโครงการตามพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่หลายโครงการ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ รวมทั้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว โดยที่การจัดตั้งอำเภอที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ได้เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งอำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบกับการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก และจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ กล่าวในที่สุด

ที่มาจาก  กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=D79E1C26CFD812B864FA3CE2A391167F 

Advertisements

One Response to “อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่”

  1. ต้นกล้า October 27, 2009 at 11:37 am #

    -*- เย้เย้ เชียงใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: