45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 Sep

benner45yearsci
ปณิธานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใช้ตาม ปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  
           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
          บัณฑิตแห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

ปรัชญา คณะวิทยาศาสตร์

                วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุมีผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปgirl_cmu_2_front_500x500

              ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นดังนี้ 

 วิสัยทัศน์
           
         “คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติให้บริการที่มีคุณภาพแก่สังคมและพึ่งพาตนเองได้”|

พันธกิจ

        จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาภายในและภายนอกคณะ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
        ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่นภาคเหนือ
        ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
        พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ค่านิยม621200311112

        S = Success เรามุ่งมั่นในความสำเร็จ

       C = Competitiveness เรามุ่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้

        I = Innovation เรามุ่งมั่นการสร้างสรรค์นวัตกรรม

       C = Collaboration เราทำงานเป็นทีมร่วมกัน

       M = Morality เรายึดมั่นในศีลธรรมความดี

       U = Unity เรารู้รักสามัคคี

เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
facsciweb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: