มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมุ่งสู่ World Class University

9 Sep

                 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสนอผลงานวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยในประเด็นของ เกณฑ์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นั้น รมต ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้หลักการและแสดงความเห็นไว้ว่า
P1050825
                มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไม่ใช่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ขึ้น แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ที่สามารถทำการวิจัยระดับชาติ ระดับสากล และมีผลงานระดับโลกได้ โดยจะมีการประกาศมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อได้มีการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆ เข้าเกณฑ์ ซึ่งได้ประกาศไปแล้ว ๙ มหาวิทยาลัย และมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ทำวิจัย
                โดยเน้นเป้าหมาย ๒ ส่วน คือ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต้องเป็นผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ระดับนานาชาติ ส่วนที่สองคือต้องมุ่งเน้นการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการเกษตร พัฒนาภาคบริการ ภาคสังคม การแพทย์ สาธารณสุข ซึ่งได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ ก้อน ก้อนหนึ่ง ๙,๐๐๐ ล้านบาท ใช้สนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น ๓ ปีๆ ละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนอีกก้อนหนึ่ง ๓,๐๐๐ ล้านบาท จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจงานวิจัย โดยต้องเสนอโครงการว่าสนใจการวิจัยเรื่องอะไร และเป้าหมายสำคัญต้องเป็นการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นได้จริง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศต่อไปในอนาคต
                มหาวิทยาลัยที่จะได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ จะต้องเข้าเกณฑ์คือ ต้องติดอันดับ ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยโลก ซึ่งประเทศไทยมี ๗ มหาวิทยาลัย ดังนั้น ๗ มหาวิทยาลัยนี้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด แต่สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ติดอันดับ ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยโลก จะต้องเข้าเกณฑ์ ๓ ข้อ ดังนี้ ๑) จะต้องมีผลงานวิจัยใน ๕ ปีที่ผ่านมาได้รับการตีพิมพ์ในระดับโลก อย่างน้อย ๕๐๐ เรื่อง ๒)ใน ๕๐๐ เรื่องที่ได้ตีพิมพ์ต้องมี ๕ สาขาวิชาหลัก และต้องมีความโดดเด่นอย่างน้อย ๒ ใน ๕ สาขาวิชาหลัก  ๓) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะต้องจบปริญญาเอก อย่างน้อย ๔๐% ของอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
P1050786
                อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพราะ ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ประกาศไป เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่ง ๙ มหาวิทยาลัยนี้จะต้องทำแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการที่จะพิจารณา และจะต้องมีการประเมินผลงานทุกๆ ๖ เดือน หรือ ๒ ครั้งต่อปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ตื่นตัวและสร้างผลงานนำไปสู่การพัฒนาได้จริง
                รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน และต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเดินไปทางไหน อย่างไร รวมทั้งการเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ  การอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพและสร้างคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย.

                ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ศธ.ยังได้เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๙ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้.
                สืบเนื่องด้วยเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้มีการ ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน มุ่งมั่น ทุมเท สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พร้อมร่วมผลักดันสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง และสามารถแข่งขันในเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ

 090905113349             
  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เปิดเผยถึงการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติในครั้งนี้ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มีประเด็นย้ำชัดเจน  ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถตนเองได้090905113338อย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์เป็นที่เห็นประจักษ์ได้จาก การที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2008 โดย Times Higher Education- Quacquarelli Symonds (THE-QS) ให้เป็นมหาวิทยาลัยในช่วงลำดับที่ 401-500 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาศิลปะและมนุษย์ศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้รับการจัดอันดับในระดับ 270 และ 283 ของโลกตามลำดับ  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้เป็นอย่างดี

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมุ่งมั่นในพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่จะสรรค์สร้างองค์ความรู้เพื่อบรรเทาปัญหา และพัฒนาความเจริญให้แก่สังคม พร้อมที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความเสียสละ รับผิดชอบในหน้าที่การงานและสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมที่จะสร้างสังคมและวัฒนธรรมแห่งการวิจัยในหมู่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลรอบข้าง ให้บรรดาคณาจารย์ได้ตระหนักในหน้าที่ของตนด้านงานวิจัย พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้สมกับความมุ่งหวังของประเทศที่มีต่อสถาบันการศึกษาระดับสูงต่อไป อธิการบดี มช. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา จาก
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี  ข่าวที่ ๓๒๑/๒๕๕๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ [ระบบออนไลน์]
http://www.moe.go.th/websm/2009/aug/321.html สืบค้น
            วันที่ 9 กันยายน 2552
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” พร้อมมุ่งสู่ World Class University [ระบบออนไลน์]
          
http://pr.oop.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=148  สืบค้น วันที่ 9 กันยายน 2552

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: