หนังสือดีที่น่าอ่าน เกี่ยวกับการจัดการความรู้

13 Aug

           วันนี้ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือดีดีที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้กัน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตน พัฒนางาน ต่อไป

1.  นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้  9789741351336
     ผู้แต่ง/แปล : น้ำทิพย์ วิภาวิน และคณะ 
      การสร้างนวัตกรรมห้องสมุดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างแท้จริงนั้น ความสำคัญอยู่ที่การทำให้ผู้ใช้ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาแนวคิด สร้างจินตนาการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม ดังนั้น การทำให้ห้องสมุดใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดเป็นขั้นตอนแรกของการทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากห้องสมุด ในสังคมตะวันตกจึงกำหนดเป็นกฎหมายว่า ประชากรตามจำนวนที่กำหนด มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงแหล่งความรู้ในห้องสมุดในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด จะมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัยไว้บริการประชาชนในตามพื้นที่นั้น หากไม่มีห้องสมุดในพื้นที่จะมีบริการห้องสมุดเคลื่นที่ไปให้บริการในชุมชนนั้น เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนในการได้รับความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นบริการของรัฐในการยกระดับความรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพ

2. การจัดการความรู้ … สู่ปัญญาปฏิบัติ : Knowledge Management in Action kmbawdin
       การจัดการความรู้ สู่ปัญญาปฏิบัติ (KM in Action) เล่มนี้เป็นการบูรณาการประสบการณ์ตรงของอาจารย์บดินทร์ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน เพื่อให้คนทำงาน จัดการความรู้ได้เห็นภาพของการปฏิบัติ อาจารย์บดินทร์ ถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งทำให้การจัดการความรู้ สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (Pragmatic) เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย – ตอนที่ 1 ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ตอนที่ 2 พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง ตอนที่ 3 เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก ตอนที่ 4 แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ ตอนที่ 5 พื้นฐานการเรียนรู้ขององค์กรสู่ การจัดการองค์ความรู้ ตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติ ตอนที่ 7 สร้างสรรค์ร่วมกันสู่ KM เมื่อได้อ่านจนครบทุกตอน แล้วบูรณาการผสมผสานสองเล่ม เข้าด้วยกัน มันคือคำตอบของการพัฒนาองค์กร ในยุคปัจจุบัน

 

3. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ 9789744096869
 ผู้แต่ง/แปล : วิจารณ์ พานิช  
     หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” นี้ เขียนขึ้นสำหรับเป็นแนวทางหรือข้อคิดเห็นสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยโดยเฉพาะ จุดเน้นของหนังสือเล่มนี้ คือ การปฏิบัติ โดยไม่เขียนตามแนวทางทฤษฎี แต่ถ้าอ่านให้ดีๆ จะพบว่ามีทฤษฎีอยู่ในการปฏิบัตินั้น ซึ่งผู้อ่านอาจตีความได้หลายทฤษฎีในแต่ละแนวทางปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่า การปฏิบัติจัดการความรู้ ต้องใช้หลายทฤษฎีพร้อมๆ กัน ซึ่งผู้ปฏิบัติจัดการความรู้ต้องมีความชำนาญและรู้ที่จะหยิบยกทฤษฎีมาใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

 

4. การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ 
ผู้แต่ง/แปล : ประพนธ์ ผาสุขยืด 
       นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการความรู้” ทั้งหลักการและวิธีการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจได้ง่าย โดยผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด ชัดเจน ด้วยภาษาที่ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งผู้ที่เริ่มเรียนรู้และผู้ที่มีความสนใจในหลักการ 9789744913739
            บทที่ 1 เริ่ม “หนีงู” เลิกดูนิยาม
           บทที่ 2 ใช้ “ปลาทู” เพื่อปูทาง
           บทที่ 3 ร่วมสร้าง “ธารปัญญา”
           บทที่ 4 มองหา “โมเดล” จัดการความรู้
           บทที่ 5 ดูตัวอย่างจาก “ปลาตะเพียน”
           บทที่ 6 เรียนรู้จาก “กรณีศึกษา”
           ปิดฉาก-เปิดทาง
           ภาคผนวก KM ระดับปัจเจกบุคคล

    นอกจากนี้ยังมีหนังสือน่าอ่านอีกมากมายที่ให้บริการอยู่ในสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะต่างๆ ที่ http://search.lib.cmu.ac.th/search/dknowledge+mamagment/dknowledge+mamagment/-3,0,0,B/exact&FF=dknowledge+management&1,87/indexsort=-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: