แนะนำบริการของห้องสมุด

25 May
service1

บริการใหม่ ๆ
1. ตรวจสอบค่าวารสารภาษาต่างประเทศสาขาวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบค่าวารสารภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์
3. บริการอบรมการใช้โปรแกรม End Noteเพื่อการวิจัยและโปรแกรม RSS Feed Reader
4. บริการ MSN Online ถามตอบปัญหาเรื่องฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการใช้บริการห้องสมุดได้ที  thanapun123@hotmail.com

บริการทั่วไปบริการอ่าน  
     เน้นการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกระดับการศึกษา รวมถึงนักศึกษา นานาชาติในโครงการสาขาวิชารวมต่างๆ และบุคลากรภายนอกอีกทั้งเป็น บริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้าน อาคารสถานที่ตลอดจนแนะนำบริการอื่นๆซึ่งห้องสมุดจัดให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคน

บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ
       เน้นการให้บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีในระบบห้องสมุดกว่า300,000ระเบียน ในจำนวนนี้มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกว่า70,000 ระเบียน ซึ่งสามารถสืบค้นจากนอกจากนี้ห้องสมุดยังเครื่องมือช่วยค้นข้อมูลต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ CMUL OPAC จัดบริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆโดยการสืบค้นผ่านบริการ CD NET CDROM เฉพาะสาขาวิชาและบริการฐานข้อมูลออนไลน์บนเครือข่าย Internet
บริการยืมคืนอัตโนมัติ 
       เน้นการบริการให้ยืมและรับคืนหนังสือเอกสารติดตามทวงถามเอกสารคืนตามกำหนดส่งรวมถึงการแจ้งการปรับและดำเนินการ เรื่องหนังสือหายด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการจองหนังสือและบันทึกสถิติการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารขึ้นชั้นและตรวจความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชั้น พร้อมทั้งการตรวจสอบหนังสือเอกสารก่อนนำออกห้องสมุดด้วย
 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
       การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเน้นการให้บริการด้วยการ วิเคราะห์และชี้แนะแหล่งสารนิเทศที่เป็นคำตอบ พร้อมบันทึกแหล่งคำตอบและกำหนดหัวเรื่องในแบบบันทึกคำถามรวมถึงการจัดเรียงแบบบันทึกคำถามเพื่อความพร้อมในการให้บริการตามลำดับหัวเรื่องต่อไป นอกจากนี้ยังให้บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง โดยทำการรวบรวมข้อมูล กำหนดขอบเขต สืบค้นจากแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ พร้อมการจัดทำสำเนาและให้บริการผู้ใช้เฉพาะกลุ่มสาขาโดยตรง
บริการจองหนังสือ  
       ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการจองหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจดูหนังสือเล่มที่ต้องการจองได้จากหน้าจอ OPAC ซึ่งหนังสือที่จะทำการจองได้นั้นต้องอยู่สถานภาพที่มีผู้ยืมออกไป นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ข้าราชการและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถใช้บริการคำขอจองผ่านระบบ OPAC ได้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบกำหนดเวลามารับเอกสารซึ่งผู้ใช้จะต้องมารับเอกสารตามกำหนด มิฉะนั้นห้องสมุดจะให้สิทธิ์ผู้ยืมต่อไป
บริการวารสารและเอกสาร
        เน้นการให้บริการจัดเตรียมวารสารและเอกสารก่อนนำออกให้บริการ
การจัดบริการวารสารฉบับใหม่ จัดทำคู่มือช่วยการสืบค้นวารสาร จัดทำดรรชนีวารสาร ตลอดจนการจัดเก็บวารสารขึ้นชั้นและตรวจสอบความถูกต้องของวารสารที่จัดบริการเป็นประจำ
 บริการยืมระหว่างห้องสมุด
       เป็นการจัดบริการเพื่อการขอถ่ายเอกสารจากห้องสมุดอื่นและให้บริการยืมเอกสารฉบับเต็มรวมถึงขอสำเนาต้นฉบับบทความจากผู้เขียนบริการเหล่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
บริการ Document Delivery (DD)
       เป็นบริการยืมเอกสารสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการดังกล่าวเป็นบริการเฉพาะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ของห้องสมุด สำนัก คณะ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกแห่ง
 บริการหนังสือสำรอง
         ดำเนินการจัดหนังสือสำรองให้บริการ โดยสำรวจรายชื่อหนังสือที่จัดทำหนังสือสำรอง บันทึกข้อมูลระเบียนหนังสือสำรองไว้ในระบบบริการอัตโนมัติพร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อจัดเตรียมและให้บริการหนังสือสำรองเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
 บริการแฟ้มข้อมูลสารนิเทศเฉพาะเรื่อง (InformationFiles)
        เน้นการคัดเลือกเรื่องหรือบทความจากวารสาร และหนังสือพิมพ์การติดและผนึกข้อมูลพร้อมกำหนดหัวเรื่องและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงรวมถึงการจำแนกหัวเรื่อง รวบรวมเข้าแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่องและจัดบริการแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่องพร้อมกับการสำรวจปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ
บริการโสตทัศนวัสดุ
        เน้นการให้บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ แนะนำการใช้พร้อมทั้งให้บริการข่าวสารผ่านดาวเทียม

Advertisements

One Response to “แนะนำบริการของห้องสมุด”

  1. scicmulib09 June 14, 2009 at 8:20 am #

    ห้องสมุด เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
    แต่ในช่วงก่อนการสอบ Final ของแต่ละภาคเรียน 1 เดือน เราจะขยายเวลาในการให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.30 น. และเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: